Magazinul este momentan inchis!

Regulament promotii

Regulament campania promotionala "Voucher cadou Furnicamarket.ro 2020“

- Regulament de organizare –

Art. 1. Organizatorul campaniei:

Campania “Voucher cadou Furnicamarket.ro 2020” (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de BOUTIQUE CADEAUX S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată şi funcţionând conform legii române, având sediul social în Ilfov, Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae nr 103, vila I 24, având cod unic de înregistrare RO 30618160, având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2525/2012, numita in continuare "Organizator".

Art. 2. Eligibilitate

La aceasta campanie poate participa orice persoana juridica si fizica rezidenta in Romania.

Art. 3. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

3.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 15.10.2020 ora 09:00 pana la data de 31.01.2021 ora 23:59.

3.2. Campania se desfasoara pe site-ul www.furnicamarket.ro .

Art. 4. Conditii de participare 

4.1. Campania se adreseaza clientilor care achizitioneaza de pe site-ul www.furnicamarket.ro in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant produsele mentionate la Art 4.2, cu o valoare individuala sau cumulata per Comanda mai mare de 150 lei. Valoarea Comenzii este definita ca fiind valoarea cumulata a produselor din Comanda exclusiv costul de transport. 

4.2 La aceasta Campanie participa urmatoarele produse: 

- Orice produs sau produse cu o valoare cumulata per Comanda mai mare de 150 lei disponibil pe site-ul www.furnicamarket.ro .

4.3. Conform prezentului regulament participantii in cadrul campaniei vor fi numiti Clienti.

Art. 5. Mecanismul campaniei

5.1. Pentru a intra in posesia Voucherului cadou Clientii trebuie sa cumpere de pe site-ul www.boutiquecadeaux.ro precum si din Retelele de Magazine si site-uri Partenere pachete si cosurile cadou Boutique Cadeaux care au inscriptionat pe cutie “Produs inclus in Campania Voucher cadou Furnicamarket.ro 2020”. In interiorul pachetelor si cosurilor cadou se afla Voucherul cadou in care sunt evidentiate informatiile relevante pentru utilizare precum si reducerile pentru fiecare prag de achizitie.

Pentru a beneficia de Campanie participantii la campanie trebuie sa achizitioneze in perioada 15.10.2020 ora 09:00 - 31.01.2021 ora 23:59 produse in valoare cumulata per Comanda mai mare de 150 lei (exclusiv costul de transport) si sa introduca codul de reducere prezent pe Voucherul Campaniei conform valorii comenzii.

5.2. In cadrul Campaniei, clientii ce vor indeplini conditiile de participare de la art. 4.1 de mai sus beneficiaza de urmatoarele reduceri:

- Valoare comanda mai mare de 150 lei (exclusiv costul de transport) – reducere 20 lei;

- Valoare comanda mai mare de 250 lei (exclusiv costul de transport) – reducere 40 lei;

- Valoare comanda mai mare de 450 lei (exclusiv costul de transport) – reducere 70 lei.

5.3. Exemplu de calcul reprezentativ aferent campaniei :

Pentru o valoare de comanda pe site-ul www.furnicamarket.ro in valoare de 255 lei ca si valoare cumulata a produselor din cos exclusiv costul de transport, reducerea aplicata va fi 40 lei, rezultand astfel un cost al comenzii de 215 lei exclusiv costul de transport.

Reducerea va fi evidentiata pe comanda precum si pe documentele insotitoare comenzii.

Art. 6. Diverse

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

6.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

Art. 7. Regulamentul campaniei

7.1. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, pe www.furnicamarket.ro, www.boutiquecadeaux.ro precum si pe site-urile partenere . Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

Art 7. Incetarea campaniei

7.1 Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate.

Art 8. Limitarea raspunderii

8.1. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie.

8.2. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

Art 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1.Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

9.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. organizarea si desfasurarea Campaniei; 

b. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul personelor vizate);

c. prelucrari automate, inclusiv profilare;

d. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei; 

e. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

f. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Organizatorului).

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite (cum ar fi Agentia), notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
 • Altor societati din Grup
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila
 • Furnizorii produselor participante la Campanie
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de pastrare a datelor 

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru intrega perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

 

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Str. Erou Iancu Nicolae nr 103, vila I 24, oras Voluntari, jud. Ilfov.

E-mail: office@boutiquecadeaux.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie. 

Art 10. Legislatie si litigii

10.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat decatre instantele competente de la sediul Organizatorului.

Art 11. Temeiul legal

11.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

11.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

11.3. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

11.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Organizator,

BOUTIQUE CADEAUX SRL

Fii la curent cu promotiile

Furnica Market

Vrei sa primesti oferte exclusive prin e-mail?

Inscrie-te la newsletter-ul Furnica Market